Polis. Political Studies

Lapkin V.V.E-mail: vvlh@politstudies.ru
Cand. Sci. (Chem.), Leading Researcher, Primakov Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, First Deputy Editor‑in‑Chief, Polis. Political Studies. Moscow, Russia

Vladimir Lapkin (born 1954), first deputy eitor-in-chief, Polis. Political Studies (since 2007) is an expert in comparative politics, political modernization, political sociology, political identity, political processes in modern Russia.

 • Leading Researcher, Primakov Institute of World Economy and International Relations (since 2008).
 • Principal Researcher, Primakov Institute of World Economy and International Relations (1997-2008).
 • Principal Researcher, Institute of Sociological Analysis (September 1996 September 1997).
 • Principal Researcher (October 1994 September 1996), Analytical Centre, Public Opinion Foundation
 • Researcher (August 1993 October 1994), Analytical Centre, Public Opinion Foundation

Key publications:

I. Monographs

 1. Pantin V.I., Lapkin V.V. Istoricheskoe prognozirovanie v XXI veke: Tsikly Kondrateva, evolyutsionnye tsikly i perspektivy mirovogo razvitiya [Historical Forecasting in the 21st century: Kondratieff Cycles, Evolutionary Cycles and Prospect of the World Development]. Dubna: Phoenix+. 2014. 456 p.
 2. Lapkin V.V. Politicheskaya modernizatsiya Rossii v kontekste globalnykh izmenenii [Political Modernization in Russia in the Context of Global Changes]. Moscow: IMEMO RAN. 2012. 140 p.
 3. Pantin V.I., Lapkin V.V. Filosofiya istoricheskogo prognozirovaniya: Ritmy istorii i perspektivy mirovogo razvitiya v pervoi polovine XXI veka [Philosophy of Historical Forecasting: Rhythms of History and Prospects of the World Development in the First Half of the 21st Century]. Dubna: Phoenix+. 2014. 448 p.
 4. Lapkin V.V., Pantin V.I. Geoekonomicheskaya politika i globalnaya politicheskaya istoriya [Geoeconomic Politics and Global Political History]. Moscow: Olita. 2004. 280 p.

II. Scientific articles, chapters in collective monographs and collected works:

More than 150 scientific articles and chapters.

 1. Lapkin V.V., Pantin V.I. Crisis of the Ukrainian Statehood: Political and Legal, Valuable and Geoeconomic Aspects. Polis. Political Studies. 2014. No 5. P. 68-89.
 2. Lapkin V.V. Krizis kak motiv pereosmysleniya sovremennogo razvitiya [Crisis as a Motive for Rethinking the Modern Development]. Politicheskie izmeneniya v globalnom mire: teoretiko-metodologicheskie problemy analiza i prognozirovaniya. Nauchnaya monografiya / Redkollegiya I.S. Semenenko (otv. red.), V.V. Lapkin, V.I. Pantin [Political Change in a Global World: Theoretical and Methodological Problems of Analysis and Forecasting (ed. by. I.S. Semenenko, V.V. Lapkin, V.I. Pantin)]. Moscow: IMEMO RAN. 2014. P. 38-53.
 3. Lapkin V.V. Modernizatsiya v globalnom kontekste: povestka dnya dlya Rossii [Modernization in a Global Context: an Agenda for Russia]. Globalnyi mir: k novym modelyam natsionalnogo i regionalnogo razvitiya. Nauchnaya monografiya: v 2 t. / Redkollegiya: I.S. Semenenko (otv. red.), N.V. Zagladin, V.V. Lapkin, V.I. Pantin [A Global World: Emerging Models of National and Regional Development. In 2 vols. Ed. by .S. Semenenko, N.V. Zagladin, V.V. Lapkin, V.I. Pantin]. Moscow: IMEMO RAN. 2014. P. 173-190.
 4. Semenenko I.S., Lapkin V.V. Chelovek XXI veka: v poiskakh novoi identichnosti [Human of the 21st Century: In Search of a New Identity]. Globalnaya perestroika / Otv. red. akad. A.A. Dynkin, akad. N.I. Ivanova [Global Perestroika (ed. by A.A. Dynkin, N.I. Ivanova)]. Moscow: Ves Mir Publ. 2014. P. 277-290.
 5. Lapkin V.V., Pantin V.I., Ryabov A.V. Novaya periferiya. Trudnosti postkommunisticheskogo razvitiya [The New Periphery. Asperities of a Post-Communist Development]. Globalnaya perestroika / Otv. red. akad. A.A. Dynkin, akad. N.I. Ivanova [Global Perestroika (ed. by A.A. Dynkin, N.I. Ivanova)]. Moscow: Ves Mir Publ. 2014. P. 185-208.
 6. Lapkin V.V., Semenenko I.S. Homo Politicus vs Challenges of infomodernity. Polis. Political Studies. 2013. No. 6. P. 64-81. (In Russ.)
 7. Lapkin V.V. Modernization and Capitalism: Rethinking Contemporary Political Change. Polis. Political Studies. 2012. No. 6. P. 41-45. (In Russ.)
 8. Lapkin V.V. Modelling of Russian Political History. Introduction to a Theory of Evolutionary Cycles of Autochthnous Development. Polis. Political Studies. 2011. No. 6. P. 33-51. (In Russ.)
 9. Lapkin V.V. Metamorphoses of Identity in the Age of Globalization. POLITEX. 2011. No. 2. P. 25-41.

elibrary_id: 43429 | ORCID: 0000-0002-0775-2630 | RESEARCHER_ID: AAB-9386-2021

Articles in journal:

 

   

Introducing an articlePolis. Political Studies
3 2004


Dobrokhotov R.A.
Politics in Information Society

 The article text
 

Archive

   2024      2023      2022      2021   
   2020      2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991