Polis. Political Studies. Index of Authors


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

V

V.   Va   Ve   Vi   Vl   Vo   Vy   

V. N. Rudenko.  4-2006 |
Vafin A.M.  4-2011 |
Vainshtein G.I.  2-1995 | 4-2009 | 1-2010 | 6-2012 | 4-2017 |
Valentey S.D.  4-1996 | 4-2001 | 3-2002 | 4-2002 |
Van’kov V.A.  6-2003 |
Vardanyan A.V.  1-2021 |
Varga Ye.S.  2-1991 | 3-1991 |
Vasilchuk Yu.A.  1-1991 | 2-1991 | 4-1991 | 3-1992 | 5-1994 | 2-1996 | 3-1996 | 6-1996 | 5-1997 |
Vasilenko I.A.  4-2013 |
Vasilenko Yu.V.  5-2005 |
Vasileva V.M.  2-2015 |
Vasilyev M.I.  6-1992 |
Vasilyev V.I.  4-1995 | 1-2000 |
Vasilyeva N.A.  2-2012 |
Vasil’tzov S.I.  1-1995 |
Vaslavsky Ya.I.  5-2006 |
Veber A.B.  1-1992 | 4-1995 | 5-2003 | 2-2010 |
Vedeneyeva V.T.  5-1991 |
Velev I.  3-1991 |
Vendina O.I.  3-2003 | 5-2014 |
Verba S.  4-1992 |
Verjaskina V.P.  1-2011 | 2-2013 |
Verkhovsky A.M.  4-2014 |
Verlaine M.  5-2020 |
Vershinina D.B.  4-2007 |
Veselovsky S.S.  3-2008 |
Vetrova N.S.  6-1991 |
Vikulov S.F.  3-1992 |
Vinogradov A.V.  4-1999 | 3-2019 |
Vinogradova I.V.  4-1993 |
Vinogradova N.S.  4-2010 |
Vinogradova S.A.  2-2007 |
Vinyukov I.A.  5-1999 |
Vishn'evsky B.L.  2-1999 | 4-2000 |
Vishnevsky A.G.  2-1994 |
Vishnyakov Ya.V.  3-2022 |
Vite O.T.  4-1994 |
Vladykina I.K.  1-2001 |
Vlasova V.B.  1-2011 | 2-2013 |
Vodolazov G.G.  3-1997 | 5-2008 |
Vodopyanov K.G.  3-2018 |
Voevoda E.V.  6-2018 |
Vogel H.  6-1991 |
Volkov V.K.   2-1993 |
Volkov V.V.  5-1998 |
Volkova A.V.  5-2016 |
Volnov V.V.  2-2002 |
Volodenkov S.V.  4-2012 | 5-2022 |
Volodin A.G.  5-1996 | 5-1996 | 6-1998 | 5-1999 | 3-2000 | 5-2003 | 3-2009 |
Volodina S.V.  5-2014 |
Vorobyev A.N.  2-2015 |
Vorobyov D.M.  5-2003 | 4-2004 | 6-2004 | 1-2006 |
Voronkova O.A.  1-2011 |
Vorontzova A.B.  6-2003 |
Vorontzova L.M.  3-1993 |
Vorozheina Ya.A.  5-2018 |
Vorozheykina T.Ye.  1-2001 | 4-2002 |
Voskressenski A.D.  2-2013 | 6-2013 |
Vostrikov S.V.  6-1998 | 5-1999 |
Vovenda A.V.  4-2014 |
Voynikov V.V.  4-2019 | 1-2024 |
Vyatkin K.S.  1-1993 |

 

   

Introducing an articlePolis. Political Studies
3 2014


Makarenko B.I.
Unfinished chronicle

  Полный текст
 

Archive

   2024      2023      2022      2021   
   2020      2019      2018      2017      2016   
   2015      2014      2013      2012      2011   
   2010      2009      2008      2007      2006   
   2005      2004      2003      2002      2001   
   2000      1999      1998      1997      1996   
   1995      1994      1993      1992      1991